صفحه اصلی / آرشیو مطالب / کاوش های باستان شناسی رودبار گیلان
۴۲۹۸۳۹۰۰۵_۲۸۶۲۷۶_۹۹۸۱۹۵۵۷۵۲۰۲۴۷۲۰۰۸۴

کاوش های باستان شناسی رودبار گیلان

کاوش های باستان شناسی رودبار گیلان
نوشتۀ زنده یاد علی حاکمی
به کوشش شاهین آریامنش
ناشر پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری و موزه ملی ایران
این کتاب دربارۀ کاوش های باستان شناسی زنده یاد علی حاکمی در محوطه های باستانی رودبار همچون کلورز، جوبن و نسفی است. در این کاوش ها که از سال ۱۳۴۳ تا سال ۱۳۴۷ انجام شد اشیاء باستانی زرین و سیمین و مفرغین و سفالین ارزنده ای به دست آمد که بیشینۀ آنها مربوط به دوره آهن است. افزون بر اشیاء دورۀ آهن، شماری از اشیاء متعلق به دوره های هخامنشی، اشکانی و ساسانی است.

۴۲۹۸۳۹۰۰۵_۲۸۶۲۷۶_۹۹۸۱۹۵۵۷۵۲۰۲۴۷۲۰۰۸۴

پاسخ دهید