صفحه اصلی / مصوبات هیئت مدیره / صورتجلسه دومین نشست هیئت رئیسه انجمن علمی باستان شناسی ایران

صورتجلسه دومین نشست هیئت رئیسه انجمن علمی باستان شناسی ایران

بسمه تعالي

صورتجلسه دومين نشست هيئت رئيسه انجمن علمي باستان شناسي ايران

تاريخ: 28/8/1390

حاضرين در جلسه: دكتر محمد مرتضايي، دكتر سيد مهدي موسوي، دكتر عباس مترجم، دكتر حميدرضا ولي پور، دكتر مهرداد ملكزاده، دكتر حامد وحدتي نسب

مصوبات جلسه:

1-   مصوب گرديد تا انجمن مجله تخصصي باستان شناسي به زبان انگليسي و تحت يكي از 2 عنوان ذيل داشته باشد:

The International Journal of Iranian Society of Archaeology

The Journal of Iranian Archaeology (The International Journal of Iranian Society of Archaeology)

2-   روساي كميته هاي تخصصي انجمن به شرح ذيل تعيين گرديدند:

الف- كميته بين الملل: دكتر حامد وحدتي نسب

ب- كميته تعامل با سازمان: دكتر محمد مرتضايي

ج- كميته ارتباطات، انتشارات و عضويت: دكتر مهرداد ملكزاده

د- كميته علمي: دكتر ولي پور

ه- كميته راهبردي: دكتر موسوي

و- كميته دانشجويي: سعيد امير حاجلو

امضاء حاضرين:

دكتر محمد مرتضايي            دكتر عباس مترجم                   دكتر مهرداد ملكزاده

دكتر سيد مهدي موسوي          دكتر حامد وحدتي نسب          دكتر حميدرضا ولي پور

پاسخ دهید