صفحه اصلی / دفاعیه ها

دفاعیه ها

دانشجویانی که مایل هستند در خصوص جلسه دفاعیه شان از طریق سایت انجمن اطلاع رسانی نمایند، می توانند  آگهی دفاع (شامل عنوان موضوع، نام ارائه کننده، اسامی اساتید راهنما و مشاور، زمان و محل برگزاری بعلاوه چکیده پایان نامه ارشد یا رساله دکتری) را از طریق فرم زیر ارسال نمایند.

عنوان دفاعیه (الزامی)

نام ارائه کننده (الزامی)

اسامی استاد راهنما و مشاور (الزامی)

آدرس پست الکترونیکی شما (الزامی)

زمان و محل برگزاری (الزامی)

ارسال فایل چکیده پایان نامه و یا رساله (الزامی)