صفحه اصلی / درباره انجمن / اعضای هیئت مدیره

اعضای هیئت مدیره

رئیس هیئت مدیره: دکتر سید مهدی موسوی (دانشگاه تربیت مدرس)

نایب رئیس، دبیر و سخنگو: دکتر حامد وحدتی‌نسب (دانشگاه تربیت مدرس)

خزانه‌دار: دکتر نگین میری (دانشگاه شهید بهشتی)

عضو اصلی: دکتر کامیار عبدی

عضو اصلی: دکتر اردشیر جوانمردزاده (دانشگاه محقق اردبیلی)

عضو علی‌البدل اول: دکتر مژگان جایز

عضو علی‌البدل دوم: دکتر مهرداد ملکزاده

بازرس: دکتر رضا ناصری (دانشگاه زابل)

بازرس علی‌البدل: شاهین آریامنش

مدیر روابط عمومی و تارنما: شاهین آریامنش

شاخه دانشجویی: مهیار خادمی