صفحه اصلی / اخبار / * هیئت رئیسه انجمن علمی باستان شناسی ایران *
AX

* هیئت رئیسه انجمن علمی باستان شناسی ایران *

عصر روز یکشنبه مورخ 18 آبان ماه جلسه انتخابات دومین هیئت رئیسه انجمن علمی باستان شناسی ایران در دانشکده علوم انسانی دانشگاه تربیت مدرس برگزار گردید و پس از رای گیری افراد ذیل به ترتیب حائز بیشترین آرا گردیده و برای مدت 3 سال به عضویت هیئت مدیره درآمدند
دکتر سید مهدی موسوی
دکتر حامد وحدتی نسب
دکتر نگین میری
دکتر اردشیر جوانمرد زاده
دکتر کامیار عبدی
بازرس: رضا ناصری
قرار است تا هیئت مدیره جدید در نخستین جلسه خود در هفته آینده نسبت به تعیین رئیس، نایب رئیس و خزانه دار اقدام نمایند

روابط عمومی انجمن علمی انجمن علمی باستان شناسی ایران

پاسخ دهید