صفحه اصلی / اخبار / همایش جندی شاپور
jon

همایش جندی شاپور

jonبه منظور بازشناسی ابعاد تاریخی، علمی و فرهنگی نهاد علمی جندی شاپور باستان و بررسی زمینه های فرهنگی و اجتماعی، پدیدآیی، تحول و پیامدهای این میراث ارزشمند جهانی با پیشینه ۱۸۰۰ ساله آموزش عالی ایران که اکنون در شهرستان دزفول در دل خاک مدفون است، همچنین معرفی نقش آن در توسعه تمدن بشری که جایگاه به سزایی در تقویت خود باوری ملی و افزایش نفوذ علمی و فرهنگی ایران در مجامع بین المللی در راستای تقویت دیپلماسی علمی کشور خواهد داشت، کنگره بین المللی جندی شاپور با همکاری و حمایت معنوی عالی ترین مقامات علمی کشور و مجموعه ای از نهادها و سازمانهای علمی کشوردر بهمن ماه ۱۳۹۵برگزار خواهد شد.

پاسخ دهید