صفحه اصلی / اخبار / خوش خوشه چیدند و خوش خرمن کردند و پر،باربرگرفتند
f6c29f0e-393d-486c-8251-b5f1d062908d

خوش خوشه چیدند و خوش خرمن کردند و پر،باربرگرفتند

دکتر حکمت اله ملاصالحی

درادامه و امتداد همایش های پیشین باستان شناسان جوان ایران،امسال نیز زیر سقف بلند تالارهای فردوسی وکمال دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تهران ،طی روزهای هفتم وهشتم ونهم آبان ۱۳۹۶ هجری خورشیدی،همایش بین المللی باستان شناسان جوان، به همت وبدست توانای انجمن علمی گروه باستان شناسی دانشگاه تهران با همکاری دیگرگروه های باستان شناسی، پرقوت تر و پرنشاط ترو منسجم ترو منظم تر وپر بارتراز سال های پیشین برگزارشد.
ده ها مقاله وسخنرانی با محوریت باستان شناسی و تاریخ وفرهنگ وهنر ومعماری ایران ومناطق همجوار ازهزاره های پیش ازتاریخی تا دوره های متاخرتاریخی ارائه وایراد شد. نشست ها همه خوب اداره شد ومباحث مفید وآموزنده خوبی نیز دامن زده شد و پرسش ها نیزچندان بی پاسخ رها نشدند و نماندند.
حضور ومشارکت شانه به شانه باستان شناسان پیر وآزموده و جوانان خلاق ،ایرانی و غیرایرانی به همایش جذابیت واعتبار ورفعت خاص بخشیده بود.
بیرون از تالارهای همایش درسالن همکف دانشکده نمایشگاه صنایع دستی بی بدیل وظریف ایرانی شانه به شانه نمایشگاه های کتب ومجلات باستان شناسی و رشته ها ودانش های مرتبط با پذیرایی گرم وصمیمانه وپرنشاط دانشجویان گروه های باستان شناسی بویژه دانشجویان گروه باستان شناسی دانشگاه تهران که میزبانان همایش بودند همراه شده بود و فضای همایش را بیش ازپیش گرم ونرم و گوارا ودلنشین وصمیمی ونشاط انگیز ودوستانه کرده بود.
دقایق کوتاه تنفس که پس ازهرنشستی بروال معمول ومتعارف ومتداول نشست های علمی وحرفه ای ودانشگاهی برگزارمی شود دراینجا نیز هربارکه فرصت دست می داد و برگزارمی شد مشارکت کنندگان اعم میزبانان و میهمانان ایرانی وغیر ایرانی در درون وبیرون سالن دانشکده با حلقه زدن گردهم وطرح بحث های گرم وزنده وتبادل اندیشه وبر گرفتن وعکس و فیلم های مستند فضا را صدچندان گرم وصمیمانه کرده بود .
همکاری وپشتیبانی های بی دریغ ریاست محترم دانشکده ومعاونانشان وهمچنین مدیرواساتید محترم واستاتیدگروه باستان شناسی و دیگرگروه های باستان شناسی بویژه گروه باستان شناسی دانشگاه زابل وحضور ریاست محترم دانشگاه تهران با معاونان ارجمندشان شانه به شانه رئیس دانشگاه زابل، مهرتایید وزانت واصالت وماهیت دانشگاهی همایش را پررنگ ورمق ورونق تر،برپیشانی کارنامه درخشان باستان شناسان جوان ایرانی حک میکرد ومی نهاد.
دربعدازظهرروز پایانین همایش نشستی که درتالارشورای دانشکده ادبیات وعلوم انسانی دانشگاه تهران که بنام مرحوم سید جعفرشهیدی آذین بسته شده است؛درحضورریاست محترم دانشکده ادبیات آقای دکترمقدسی ومعاونان محترمشان ومشارکت جمعی ازمیزبانان و میهمان ایرانی وخارجی برگزارشد؛یکی ازمیهمانان خارجی گفت با خرمنی از تجربه مشارکت درهمایش های بین المللی به ایران آمده است وتوفیق مشارکت درهمایش بین المللی باستان شناسان جوان را درایران یافته است؛بصراحت تاکیدمی کنم نشاط واراده وعزم واشتیاقی را که برای کسب دانش ودانایی درجوانان ایران دراین همایش دیدم تاکنون درهیچ همایشی شاهد نبوده وندیده ام.
حضور ومشارکت گروه های باستان شناسی استان های دیگرکشور وهمچنین میراثیان شریف میهن ما درهمایش ستونی وشایسته تقدیربود واست.
درتاریخ هرجا که اتفاق واتحاد وهمدلی واجماع فکرها و عقل ها ونظرها را منسجم تر ومصمم تر ومستحکم ترزیسته وآزموده ایم حلاوت وطعم خوش انجام وفرجام و اعجاز عمل خویش را بیشتر درکام کشیده ایم وریخته ایم وچشیده ایم.
دراملای نانوشته کسی بدنبال غلط نمی گردد.اگرچنین کند خود غلط کرده است.وقتی پای محک تجربه درمیان است؛ پای بحث غش وناغش هم درمیان است.چه بسا این همایش هم بمانند بسیاری ازافعال واعمال و گردهمآیی های بشری ما حاشیه ها وکاستی هایی هم داشته است.قهر وشکوه وگله وشکایت نکنیم.کاستی ها را کنارراستی ها ببینیم.حاشیه ها را هم کنارمتن ها بخوانیم. واژه ها وعبارات غلط هارا هم کنارواژه وعبارات صیحیح ببینیم وتصیحیح کنیم.اتفاقا”با دوچشم دیدن و با دوگوش شنیدن و با یک زبان و یک
دهان ویکدل سخن گفتن به همین معناست.
تقدیرازسه تن ازباستان شناسان وپژوهشگران بزرگ میهن ما جناب آقای دکترخطیب شهیدی، سرکارخانم دکتروستا سرخوش وسرکارخانم دکترفخری دانشپور حسن خطام همایش بود و دست مریزاد!
تاریخ آوردگاه دست وپنجه فشردن وزورآزمایی میان اندیشه ها وعقل ها وفهم ها و وهم هاست.هرملتی دراین آوردگاه آزموده تر وفربه تر وقوی پنجه تر، پیروزمند تر.درسنگرهای علم وآوردگاه های اندیشه بمانیم که تضمین استمرار واعتبار واقتدارما درگرو ماندن درآوردگاه است.هرملتی که گریخت باخت وهرملتی که ماند میدان را به دیگری واننهاد.

پاسخ دهید